hi8h8 8ttyf 9snfr tidat 44tt2 bz4hd 8sn63 i5h5k r566a ininn 5eei2 5nhyz ksd4k 5bdb7 st2in 2y488 e3dia 4dna2 anddd r8fta bat3i πŸ’—β˜πŸ¦πŸŒΈπŸ§πŸ€πŸ¦© |

πŸ’—β˜πŸ¦πŸŒΈπŸ§πŸ€πŸ¦©

2021.09.21 10:23 prawnbiryani πŸ’—β˜πŸ¦πŸŒΈπŸ§πŸ€πŸ¦©

πŸ’—β˜πŸ¦πŸŒΈπŸ§πŸ€πŸ¦© submitted by prawnbiryani to 11hr11min [link] [comments]


2021.09.21 10:23 CertifiedAhole80 let's play guess what country this photo was taken in. (fyi I don't support either side in this)

let's play guess what country this photo was taken in. (fyi I don't support either side in this) submitted by CertifiedAhole80 to teenagers [link] [comments]


2021.09.21 10:23 tyrone___1 I have 2 girlfriends, how do I tell them about the other?

I’m polyamorous, I commit to multiple relationships at the same time. I have 2 girlfriends right now however they both aren’t aware about the other. I haven’t told them about it and I’m not sure if I should. What do you think I should do?
submitted by tyrone___1 to relationship_advice [link] [comments]


2021.09.21 10:23 Andrewgtv005 And it’s bad as you guessed

And it’s bad as you guessed submitted by Andrewgtv005 to memes [link] [comments]


2021.09.21 10:23 Wandmin What's the first thing you do when you get home from a trip?

submitted by Wandmin to AskReddit [link] [comments]


2021.09.21 10:23 AstronomicalSurfer Too good to be true?

Too good to be true? submitted by AstronomicalSurfer to ipad [link] [comments]


2021.09.21 10:23 prawnbiryani πŸ’—β˜πŸ¦πŸŒΈπŸ§πŸ€πŸ¦©

πŸ’—β˜πŸ¦πŸŒΈπŸ§πŸ€πŸ¦© submitted by prawnbiryani to 11hr11min [link] [comments]


2021.09.21 10:23 CautiousManagement53 Reminder: zoom into the thought you’re thinking right now:

submitted by CautiousManagement53 to spirituality [link] [comments]


2021.09.21 10:23 ShinobiBones The debrief

The debrief submitted by ShinobiBones to DSPDiscussion [link] [comments]


2021.09.21 10:23 WorldNewsinPictures Where Things Stand: Gun Couple Might Lose Their Law Licenses.

Where Things Stand: Gun Couple Might Lose Their Law Licenses. I love stories with happy endings! Oh that would be a shame...... MORE -> https://worldnewsinpictures.com/stand-gun-couple-lose-law-licenses
submitted by WorldNewsinPictures to WorldNewsinPictures [link] [comments]


2021.09.21 10:23 iEddiez1994 Muse: Enter the Simulation - Stageverse

https://stageverse.com/muse
"Stageverse has joined forces with Muse to bring you a groundbreaking social concert experience: Muse’s Simulation Theory Concert recorded and shared for the first time in VR and on your mobile device. Select your favorite avatar outfit, meet up and talk with friends and fans from around the world, and explore the show from 16 stadium viewpoints in immersive 360."
Looks to be free for the time being. Timings arent the clearest but if you are a fan of MUSE, this might be worth a look!
submitted by iEddiez1994 to OculusQuest [link] [comments]


2021.09.21 10:23 dammit_im_on_reddit Fun nails before end of summer :)

Fun nails before end of summer :) submitted by dammit_im_on_reddit to Nails [link] [comments]


2021.09.21 10:23 ploumistos_monokeros Question about power slide spinner wheels 100mm/88A

Hello! Rookie skater here. So my blades came with those wheels and I have a hard time t stopping with them. They feel very slippery. When blading on asphalt it’s easier for me to stop cause it grips easier but when I’m on a bicycle path or in smooth asphalt (which is rare but still) and there’s the slightest downhill, I swear to god, it’s terrifying. I was able to stop just fine with my old rollerblades (wheels 78mm/78A) but they gripped dangerously much on these sh*tty Greek rough roads and cracked pavements. So, in conclusion, does it get better? Cause I think that for the alternative stops to perform I need space which we don’t really have in greek countryside. P.S sorry for my English, it’s not my first language.
submitted by ploumistos_monokeros to rollerblading [link] [comments]


2021.09.21 10:23 prawnbiryani πŸ’—β˜πŸ¦πŸŒΈπŸ§πŸ€πŸ¦©

πŸ’—β˜πŸ¦πŸŒΈπŸ§πŸ€πŸ¦© submitted by prawnbiryani to 11hr11min [link] [comments]


2021.09.21 10:23 Stratobitz Bull Run Pattern 2013, 2017. 2021 Is On Track To Follow.

Bull Run Pattern 2013, 2017. 2021 Is On Track To Follow. submitted by Stratobitz to PaintingTheTape [link] [comments]


2021.09.21 10:23 BoilerTomi Monke brum brum

Monke brum brum submitted by BoilerTomi to ape [link] [comments]


2021.09.21 10:23 SkankNation Wtf

Wtf submitted by SkankNation to StupidFood [link] [comments]


2021.09.21 10:23 PastelxCora Finally hit 10 mil

Finally hit 10 mil submitted by PastelxCora to TerryMains [link] [comments]


2021.09.21 10:23 rogueop TIL Despite having a traditionally Jewish surname, neither Tim Roth nor his parents are Jewish. Roth's father changed his surname from "Smith" to the German/Yiddish "Roth" in the 1940s, as "an act of anti-Nazi solidarity".

TIL Despite having a traditionally Jewish surname, neither Tim Roth nor his parents are Jewish. Roth's father changed his surname from submitted by rogueop to todayilearned [link] [comments]


2021.09.21 10:23 20PointFiveSquared Saying "This was debunked ages ago" is the most closeminded way to challenge something

Science is about replication.
If it really has been debunked before then it should be able to continually withstand new scrutiny and produce the same results.
Saying "This was debunked ages ago" is just a pretty handy way of stopping someone from looking into something, that could be otherwise promising.
Especially as most people don't believe that Aliens/UFOs/UAPs are here on Earth, so confirmation bias will be working against them.
So, come with sources and replicable results or done come at all.
submitted by 20PointFiveSquared to UFOs [link] [comments]


2021.09.21 10:23 JamilaKummer Nympho gets fucking machine and squirts

submitted by JamilaKummer to RyanRyans_ [link] [comments]


2021.09.21 10:23 prawnbiryani πŸ’—β˜πŸ¦πŸŒΈπŸ§πŸ€πŸ¦©

πŸ’—β˜πŸ¦πŸŒΈπŸ§πŸ€πŸ¦© submitted by prawnbiryani to 11hr11min [link] [comments]


2021.09.21 10:23 IAmTheLetterF Fake _____________ is better than real _____________.

submitted by IAmTheLetterF to AskOuija [link] [comments]


2021.09.21 10:23 superlatetoreddit85 Is it weird to reach out to an old therapist?

I saw a psychologist about 5 years ago to help me through some life changes and anxiety. After 8 months or so, she decided to make a career change and left her private practice. I was about at the end of my therapy journey anyhow and never sought out a new therapist.
I’m currently dealing with a lot of life changes/issues and feel like I could benefit from talking with someone again. I looked up my old therapist, and she is practicing again but within a group. Would it be weird to reach out to her after all of these years? If she can’t take me on as a client, would it be okay to ask her for some recommendations? She helped me immensely before and I really trust her opinion. I’ve had some not so good therapists before her, and I don’t really want the added stress of starting from scratch in finding a therapist.
submitted by superlatetoreddit85 to mentalhealth [link] [comments]


2021.09.21 10:23 Capt_Crunchy_Nut Has NFL always been this....soft?

Hi all. I come from the land down under, so be gentle. I've always had a passing interest in the NFL but have recently started watching it a lot more and enjoying it quite a bit.
Anyway, what's with the "roughing the passer" calls these first two rounds? Has it always been like this? I support no team in particular but almost every call I've seen I've sat there in disbelief that a full contact sport, where things happen in fractions of a second, can result in defenders been penalised for hitting the QB a microsecond after he's released the ball. Half the time the defender is in the process of making the tackle so has his head down or is grappling with someone else at the same time so can't see shit. QBs pump fake all the time for crying out loud. Clearly late and malicious hits, sure. Barely any of the ones I've seen given would fit in this category.
This plus other rules (the taunting one for example) make me feel like the NFL is trying to set some kind of weird moral code on how gentlemanly you must be when bashing the shit out of someone else. It's weird.
Having a good time getting into this sport otherwise :)
submitted by Capt_Crunchy_Nut to NFLNoobs [link] [comments]


http://japan-tea-moscow.ru